Garantujeme dodávku pneumatík ročník 2023/2024.

Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť DaarpMedia, s.r.o Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava – Rača IČO: 45508291 IČ DPH: SK202302084 vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru (ďalej len VOP). VOP upravujú právne vzťahy medzi Predávajúcim a jeho Zákazníkmi vznikajúce pri predaji Tovaru. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Zákazníkom a sú zverejnené a dostupné v písomnej forme v prevádzkových priestoroch Predávajúceho a v elektronickej forme na internetovej stránke sk.
 2. VOP sú záväzné pre všetky Zmluvné strany, t.j. účastníkov záväzkového vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, najmä Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Definície pojmov

 1. Tovar znamená tovar, ktorý Predávajúci aktuálne ponúka na predaj zákazníkom, najmä pneumatiky a disky.

Konkrétny druh Tovaru, ktorého predaj je predmetom príslušného záväzkového vzťahu, je vždy presne definovaný v Zmluve a/alebo Objednávke.

 1. Zákazník znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá má záujem o kúpu Tovaru.

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 1. Objednávka znamená písomnú, faxovú alebo elektronickú objednávku Tovaru, ktorú zaslal Zákazník Predávajúcemu.
 2. Zmluva je kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ktorej predmetom je záväzok Predávajúceho dodať Zákazníkovi Tovar a previesť na neho vlastnícke právo k Tovaru a záväzok Zákazníka zaplatiť za Tovar kúpnu cenu. Zmluva je uzatvorená okamihom akceptácie Objednávky zo strany Predávajúceho. (Zmluva nie je uzatvorená okamihom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky.) Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú tieto VOP.
 3. Zmluvné strany znamenajú Predávajúceho a Zákazníka spoločne, Zmluvná strana znamená ktorúkoľvek z nich.
 4. Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 5. Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 102/2014 Zb. zákonov v znení neskorších predpisov.
 6. Cenník znamená aktuálny cenník Tovaru.

Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na stránke sk alebo telefonicky aj bez nutnosti registrácie.
 2. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
 3. Pri každej objednávke musí Spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, a živnostník resp. právnická osoba navyše okrem obchodného mena, adresy sídla vrátane PSĆ, čísla telefónu a e-mailovej adresy aj IČO, DIĆ a IČ DPH (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).
 4. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 5. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom. Od tohto termínu je objednávka pre Spotrebiteľa záväzná.
 6. Zákazník má právo stornovať Objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej expedíciou zo strany Predávajúceho. Po akceptácii Objednávky ju môže Zákazník stornovať iba v prípade, ak Predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania Tovaru. V prípade stornovania expedovanej Objednávky je Zákazník povinný uhradiť Predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci si uplatní právo na náhradu škody, ktorá vznikla v súvislosti s odoslaním Tovaru kupujúcemu, čím bol Predávajúci nútený vynaložiť preukázateľné náklady.
 7. Objednávku možno stornovať do 24 hodín od objednania (v pracovný deň), a to prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť – vaše meno, e-mail a popis objednaného tovaru.

  V prípade zrušenia objednávky do 24 hodín od objednania (v pracovný deň), neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky.

  V prípade zrušenia objednávky po 24 hodinách od objednania (v pracovný deň), vám bude účtovaný storno poplatok vo výške 15 eur pri objednávku 2 ks tovaru alebo 30 eur pri objednávke 4 ks tovaru.

Podľa §7 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom obchode má spotrebiteľ nárok do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru bez udania dôvodu.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať Objednávku alebo jej časť najmä v týchto prípadoch:

 • Objednávka neobsahuje minimálne základné obsahové náležitosti, a teda nie je možné ju vybaviť,
 • Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom sťažila možnosť jeho zadováženia.

V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude čo najskôr kontaktovať Zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe telefonicky alebo e-mailom.

V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú Zákazníkovi po stornovaní objednávky finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený bankový účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Cena a platobné podmienky

 1. Cena produktu je stanovená cenníkom Predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Cena zrealizovanej objednávky sa nemení. Predávajúci doručí Spotrebiteľovi tovar za cenu v akej bol objednaný.
 2. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 3. Spotrebiteľ uhrádza platbu za tovar formou dobierky.
 4. V individuálnych prípadoch je možné dohodnúť sa aj na platbe vopred cez faktúru.

Doprava

 1. Doprava je realizovaná prostredníctvom špedičnou spoločnosti Quality Delivery Logistics, s.r.o (ďalej QDL kuriér).
 2. Doprava je možná len v rámci územia Slovenskej republiky.
 3. Dopravné je účtované vo výške 4 eur s DPH za jeden balík – jedna pneumatika. To znamená, že pri štandardnej objednávke 4 kusov pneumatík je cena dopravy 16 eur. Dobierka je spoplatnená sumou 1,00 euro s DPH.

Dodanie a preberanie tovaru

 1. Ak je objednaný tovar dostupný skladom odošleme Vám ho ešte v ten istý alebo nasledujúci pracovný deň – doba dodania tovaru je od 24 do 48 hodín.
 2. Ak tovar skladom nie je, vybavovanie vašej objednávky sa môže predĺžiť vzhľadom na aktuálnu dostupnosť u našich dodávateľov. Väčšina tovaru je doručená do 3 až 5 pracovných dni.
 3. Pred doručením vás bude telefonicky kontaktovať kuriér spoločnosti QDL kuriér.
 4. Pri preberaní produktu je Spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, Spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Predávajúceho a so špedičnou spoločnosťou spísať Zápis o škode k zásielke. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak Kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.
 5. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na Kupujúceho.
 6. Daňový doklad (faktúra) je dodaný spolu s tovarom. Doklad o zaplatení tovaru vydáva kuriér spoločnosti, ktorá tovar doručuje. V prípade osobného odberu tovaru si tieto doklady prevezmete pri prevzatí tovaru.
 7. Doprava tovaru k Spotrebiteľovi je realizovaná špedičnou spoločnosťou v pracovné dni od 24 do 48 hodín od prevzatia tovaru. Na adrese doručenia je nutné zabezpečiť v deň doručenia prevzatie tovaru v dobe od 8:00 – 17:00. V prípade že v daný deň nemôžete prevziať zásielku dohodnete sa s kuriérom na inom termíne.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Objednávka vykonaná prostredníctvom internetového obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z. z. je Kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.
 2. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, Predávajúceho a Kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom na prevádzku Predávajúceho na náklady Kupujúceho. Tovar musí byť doručený Predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe a formulárom na vrátenie tovaru, ktorý je v potvrdení objednávky.
 3. Pneumatiky alebo disky, ktoré boli obuté, jazdené alebo nejako poškodené sa nedajú vrátiť.
 4. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

Zodpovednosť za vady a reklamácie

 1. Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Za vady vzniknuté nesprávnym používaním tovaru alebo živelnou pohromou predávajúci nezodpovedá. Záruka sa tiež nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku spôsobené jeho užívaním. Kratšiu životnosť nie je možné považovať za vadu. Za výrobné vady zodpovedá výrobca.
 2. Vady ktoré nemohli byť zistené pri preberaní tovaru a na ktoré sa vzťahuje záručná doba je odberateľ povinný reklamovať u dodávateľa písomnou reklamáciou. V prípade, že odberateľ prevezme tovar, ktorý nebol predmetom kúpnej zmluvy má odberateľ právo na bezplatnú výmenu tovaru v zhode s kúpnou zmluvou. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru od dopravcu. Z tohto dôvodu je odberateľ povinný skontrolovať si tovar pri preberaní od dopravcu. Pokiaľ odberateľ zistí poškodenie je v jeho záujme zaznamenať poškodenie v prítomnosti prepravcu. Za škody spôsobené pri preprave nesie zodpovednosť prepravca. Podpísaním prevzatia tovaru odberateľ potvrdzuje prevzatie tovaru v nepoškodenom stave.
 3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča Spotrebiteľovi telefonicky oznámiť Predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí Spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
 4. Ak je kupujúcim právnická osoba alebo podnikateľ, zodpovednosť za vady predaného tovaru sa riadi podľa ustanovení § 422- § 441 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci týmto oznamuje Kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm.. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) Predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje Kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stratám, resp. okruhu príjemcov:

Quality Delivery Logistics, s.r.o., Sládkovičova 27/A, 97405 Banská Bystrica, IČO: 55 674 844.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Záverečné ustanovenie

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 2. Práva Spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č.102/2014 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 3. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 4. Predávajúci a Spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany 45133/S

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2024